Vol323嫩模月音瞳私房白色薄纱吊裙半脱内衣露火辣身材诱惑写真40P月音瞳魅妍社

Vol323嫩模月音瞳私房白色薄纱吊裙半脱内衣露火辣身材诱惑写真40P月音瞳魅妍社

见中风门。治四时伤寒发汗后,经中有余热未解。

一方加黄连四两,姜制,炒老黄色。 如穿山甲有一处不全,病患即有一处不愈,先服头即头先愈,先服四肢则手足先愈,亦奇方铁锈不拘多少,研为末,醋调涂毒上,须臾毒自凸出。

其血化为黄水,再掺便活,更不疼痛。作枕止疟。

诘其所习,大率知其所以,而不知其所以然,鲜有贯通者。大栝蒌根去皮寸切,水浸五日,逐日易水,取出捣研滤过澄粉,晒干。

童子者佳。加蜜半斤熬收,以瓷器贮用。

用奇乘间,一时之快捷方式也;热病后忌食。

Leave a Reply